Algemene voorwaarden

Happy Work Wizard

1. Algemeen

1.1 Tenzij hiervan in onze schriftelijke opdrachtbevestiging wordt afgeweken zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten, die door ons worden aangeboden, overeengekomen en uitgevoerd.

1.2 Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle informatie, die nodig en nuttig is voor de opzet en uitvoering van de opdracht, heeft verstrekt.

2.2 Aanbiedingen en of offertes zijn geldig tot drie maanden na dagtekening.

2.3 Opdrachten hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door beide partijen van een overeenkomst van opdracht danwel doordat Opdrachtgever ons feitelijk in staat stelt met de diensten of de voorbereidingen daarvan aan te vangen.

3. Opdrachtuitvoering

3.1 Wij verplichten ons de opdrachten naar beste inzicht uit te voeren, conform de eisen van goed vakmanschap. In het belang van een professionele uitvoering van werkzaamheden garandeert de Opdrachtgever tijdige en volledige beschikbaarheid van benodigde informatie en afgesproken beschikbaarstelling van medewerkers en faciliteiten vanuit de opdrachtgevende organisatie. Indien Opdrachtgever tekort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen dan is het niet tijdig en/of volledig afronden van de opdracht niet aan ons toe te rekenen.

3.2 Wij kunnen voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gekwalificeerde derden inschakelen.

4. Vergoedingen

4.1 In de aangeboden tarieven en de kostenramingen zijn reis- en verblijfkosten niet inbegrepen.

4.2 BTW wordt, over alle door de Opdrachtgever aan ons verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht.

4.3 Wij maken vooraf melding van andere kosten zoals voor syllabi, boeken, materialen onder licentie van derden.

5. Betaling

5.1 De vergoedingen worden maandelijks gefactureerd.

5.2 Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons betalen. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

5.3 Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

5.4 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die wij maken als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

5.5 Indien betaling achterwege blijft kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.

5.6 Onze slotdeclaratie dienen wij in uiterlijk één kalendermaand na afronding van de opdracht.

6. Tussentijdse veranderingen

6.1 Tussentijdse afspraken over veranderingen in aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voorvloeiende werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de tijdsplanning. Dergelijke veranderingen en eventuele financiële consequenties zullen door ons schriftelijk aan Opdrachtgever worden gemeld.

7 Beëindiging

7.1 Een opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De eindafrekening wordt geacht goedgekeurd te zijn, tenzij de opdrachtgever binnen dertig dagen na dagtekening reageert.

7.2 Beide partijen kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

7.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging danwel uitstel van geplande werkzaamheden is overgegaan door Opdrachtgever, hebben wij recht op compensatie van het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en recht op vergoeding van overige kosten, die moeten worden gemaakt vanwege de vroegtijdige beëindiging danwel uitstel van de geplande werkzaamheden.

7.4 Indien door ons tot (tussentijdse) beëindiging is overgegaan, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van ons bij overdracht van werkzaamheden aan derden.

7.5 Wij behouden bij (tussentijdse) beëindiging aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor ons kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.6 Als één van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de werkzaamheden in het kader van de opdracht te staken, zonder een opzegtermijn in acht te nemen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Onze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tekortkomingen is beperkt tot maximaal het bedrag dat wij in de laatste drie maanden als vergoeding voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht hebben ontvangen.

8.2 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de hier bedoelde betekenis dienen uiterlijk één maand na de indiening van de slotdeclaratie schriftelijk bij de ons te zijn ingediend. Bij gebreke daaraan heeft Opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

8.3 Wij zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele (gevolg)schade. Algemene voorwaarden J. Kromwijk, maart 2017

8.4 Opdrachtgever vrijwaart ons van schade geleden door derden.

9. Overmacht

9.1 Indien wij door overmacht worden verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zullen wij de Opdrachtgever onverwijld daarvan in kennis stellen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke in redelijkheid niet voor risico van die partij behoort te komen waaronder tevens wordt verstaan bedrijfsbezetting, ziekte, overheidsmaatregelen, staking.

9.2 In overleg zullen partijen een oplossing zoeken. Indien geen oplossing wordt gevonden zijn wij gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons toekomende rechten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Ingeval de opschorting 6 maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.

10. Geheimhouding

10.1 Wij achten ons gebonden aan een geheimhoudingsplicht inzake informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt, met uitzondering van het recht de opdracht in het kader van collegiale toetsing met één adviseur op hoofdlijnen te bespreken.

11. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de resultaten van) onze dienstverlening (bijvoorbeeld methoden, software, rapporten, licenties) blijven bij ons berusten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze 1

12.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en ons worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement.

12.3 In afwijking van artikel 12 lid 2 kunnen geschillen na overleg worden voorgelegd aan een mediator.